Popis

krystaly apatitu do 1 cm s lesklými krystaly chalkopyritu