Popis

Vzorek krystalovaného barytocelestinu z Tarnobrzeku v Polsku.