Popis

Městečko Idrija se nachází necelých 40 km zjz. od Lublaně ve Slovinsku. V Idriji se po dobu asi 500 let dobývala ruda rtuti – cinabarit (rumělka), z níž se vyráběla kovová rtuť. Po španělském Almadenu, kde se dodnes těží, byla Idrija druhým největším evropským ložiskem rtuti. Na sklonku 20. století bylo ložisko již natolik vyčerpané, že v roce 1994 byly doly uzavřeny a dnes se již v Idriji ruda nedobývá. Ložisko Idrija leží v nesouvislé řadě výskytů a menších ložisek rtuti rovnoběžné s pobřežím Jaderského moře (např. Tržič ve Slovinsku; Avala u Bělehradu, Srbsko). Oblast Idrije je budována komplexem paleozoických, triasových, křídových a eocenních hornin, silně tektonicky postižených, takže ložisko má velmi komplikovanou strukturu. Mineralizovaná zóna zaujímá rozlohu 1500 × 600 m a její vertikální rozsah je 450 m. Na ložisku bylo objeveno a těženo 156 těles bohatých cinabaritových rud nejrůznější velikosti a tvaru, rozmístěných v okolních horninách naprosto nepravidelně. Na ložisku jsou rozlišovány dva základní typy mineralizace. Jednak je to mineralizace syngenetická vázaná na triasové břidlice – jemně rozptýlený cinabarit se usazoval jako součást těchto břidlic což představovalo i největší objemy rudních zásob a druhým základním typem mineralizace je mineralizace epigenetická hydrotermální, která je regenerační – polyfázová. Regenerační rudy jsou vázány na tektonické poruchy v nejrůznějších horninových faciích permu a triasu, tzn. že i regenerační rudy jsou ještě triasového stáří. Horníci rozlišovali několik základních typů bohatých regeneračních rud, a to rudu ocelovou (jeklenka), játrovou (jetrenka) a cihlovou (opekovka), které se od sebe lišily obsahem rtuti.

Lokalita rovněž poskytla nevelké množství atraktivních mineralogických ukázek cinabaritu. Vzácně tvořil dobře omezené krystaly, jednoduché, méně penetračně zdvojčatělé, velikosti do 2 cm, narostlé na dolomit, kalcit nebo masivní cinabarit. Nabízený vzorek pochází ze sbírky Ing. A. Kašpárka a je datován do roku 1900. Vzorek tvoří masívní cinabarit („jeklenka“ ?) s plochou dutinou vyplněnou drobnými bílými krystaly kalcitu na kterých tvoří cinabarit několik milimetrů velké kuličkovité agregáty tmavě červené barvy. Vzorek je naformátovaný ze dvou stran a má sbírkovou cedulku. Velmi zajímavý historický vzorek ze světoznámé lokality.