Popis

Starý vzorek krystalků pyromorfitu na krystalech barytu z Harrachova o velikosti 10cm x 5cm.