Popis

Historické ložisko smaragdů v údolí Habachtal se nachází v pohoří Vysoké Taury ve spolkové zemi Salzburg. Samotný důl se nachází v oblasti nazývané Leckbachscharte ve velice strmém terénu v nadmořské výšce 2200 m. Těžba smaragdů v Habachtalu probíhala jistě již ve starověku a středověku. Vůbec první písemná zmínka o smaragdech z Habachtalu pochází z roku 1669. Teprve v roce 1860 začal vídeňský klenotník Samuel Goldschmidt s pravidelnou těžbou smaragdů a v roce 1862 si zajistil kutací práva na „drahokamový důl v Habachtalu“. Nechal postupně vyrazit čtyři štoly a výtěžky byly zprvu velice bohaté, časem však slábly. V roce 1896 převzala těžbu společnost Emerald Mines Ltd. z Londýna, která do roku 1913 vytěžila 32 000 ct smaragdové suroviny, z čehož bylo 7000 ct vysoké kvality.  Od roku 1913 byly smaragdové dobývky v držení obce Bramberg, avšak pravidelná těžba ustala ještě před II. světovou válkou. V padesátých letech se pro sběratele vydávaly jednodenní licence, které opravňovaly držitele ke sběru smaragdů v celé oblasti vyjma chátrajících důlních děl. V roce 1964 zakoupil důlní práva C. Gaab z Mnichova, který začal s těžbou smaragdů zejména pro sběratelské účely a tato těžba trvá dodnes. Po geologické stránce se lokalita smaragdů nachází na tektonickém kontaktu mezi ortorulami a sérií bazických až ultrabazických metamorfovaných hornin reprezentovaných amfibolity, svory, serpentinity a mastkovými břidlicemi. Nejdůležitějšími smaragdonosnými horninami jsou biotitické, mastkové a aktinolitové břidlice, které se vyskytují při okrajích serpentinitových těles. Beryl se nejčastěji vyskytuje jako zakalené šedé, bělavé, namodralé a nazelenalé hexagolální automorfně vyvinuté sloupce různé velikosti, běžně do 4-5 cm, popř. se vyskytuje v hrubozrnných masách. Čisté krystaly smaragdu a akvamarínu jsou nepoměrně vzácnější. Běžná délka dnes nacházených smaragdů se pohybuje kolem 1 cm a šířka 3-5 mm, větší krystaly jsou méně běžné a nálezy nad 3 cm spíše výjimečné. Šperkařsky zpracovatelné smaragdy z Habachtalu se brousí nejčastěji do stupňovců, méně často do briliantů. Bežná velikost brusů je kolem 3 ct, největší známé brusy váží kolem 30 ct. Typickými inkluzemi v habachtalských smaragdech jsou aktinolit, biotit, apatit a fenakit. Smaragdy jsou v Habachtalu získávány nepřetržitě nejméně posledních 200 let a sbírat se zde dají dodnes. Při sběru smaragdů je však nutno zohlednit zejména skutečnost, že celá oblast Vysokých Tauer byla prohlášena za národní park, což nese četná omezení pohybu a sběru minerálů.  Sběr smaragdů soukromými sběrateli a drobná těžba ve smaragdovém dole je naštěstí správou NP vesměs tolerována. Největší šance na nález je přímo pod štolou, ve které se smaragdy těží. Štola, ze které se smaragdy těží, však nemá haldu a materiál padá přímo do strmé rokle, ve které často i v létě drží sníh, a kde ho potom probírají další sběratelé. Při práci v rokli je nutné dávat dobrý pozor na padající kameny a bloky, a pokud se ve štole pracuje, je lepší do rokle raději vůbec nevstupovat. Další možnosti nálezu jsou pod roklí, kam byly smaragdy splaveny vodou z prostoru celé Leckbachscharte. Nejintenzivněji byla sběrateli do roku 2002 zpracovávána oblast Seddl, která se nachází zhruba v první třetině výstupu od hotelu Alpenrose ke smaragdovému dolu. Smaragdy se zde získávaly z nevytříděných glacigenních sedimentů, ze kterých se daly rýžovat drobné volné mírně opracované smaragdy běžně mm velikosti, vzácně až do 1 cm. Šance na nález drahokamově zpracovatelných kamenů zde byla poměrně vysoká a vzácně se zde nacházely i smaragdy zarostlé v matečných horninách, které dosahovaly velikosti až 2 cm. Jejich získávání ale velice komplikovaly velké bloky hornin o váze až desítek tun, které bylo nutno ručně rozbíjet a odstraňovat. Používání čerpadel a výbušnin běžné v 50. a 60. letech je dnes přísně zakázáno. Všeobecně se předpokládá, že právě v těchto místech probíhala většina těžby smaragdů před rokem 1862. Při povodních v roce 2002 byl odtud materiál splaven do údolí do blízkosti hotelu Alpenrose. Od té doby je rýžování smaragdů v oblasti Seddlu díky stále se pohybujícím blokům hornin velmi nebezpečné a nedoporučuje se. Smaragdy se dají dále hledat při hotelu Alpenrose. Již z pohledu na turistickou mapu je zřejmé, že prakticky všechna naleziště smaragdů leží ve velehorském terénu v nadmořských výškách od cca 1700m do téměř 2400m a proto je jejich hledání fyzicky velmi náročné.

Pěkný vzorek drahokamové odrůdy berylu pochází z let 1890 – 1920 (na zadní straně je staré inventární číslo).  Zelené krystaly smaragdu jsou hexagonálního tvaru, protáhlé, částečně průhledné a zarostlé do biotitického svoru. Po vypreparování jsou okolo 1 cm dlouhé a 5 mm široké. Typický vzorek pro tuto lokalitu.