Popis

srostlice krystalů vanadinitu, mibladen, maroko, afrika.