Podmínky užívání portálu emineraltisnov.cz pro zákazníky

 • emineraltisnov.cz není e-shop a objednáním vzorku není uzavírána kupní smlouva. Portál emineraltisnov.cz je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi vystavovatelem a zákazníkem a v samotném prodeji vzorku nijak nefiguruje.
 • I přesto, že při objednání není uzavírána kupní smlouva, zákazník vyjadřuje objednáním vzorku závazný zájem o tento vzorek za udanou cenu, stejně jako v klasickém e-shopu. Odmítnutí nákupu je možno v odůvodněných případech, kdy zákazník shledal vady vzorku snižující jeho kvalitu, které nebylo možné zjistit z fotodokumentace a popisu vzorku (například nepřiznané lepení vzorku, nepřiznané formátování řezem, prasklina na nevyfocené straně, a podobně). V tomto případě vystavovatel jednal v nesouladu s „podmínky užívání portálu emineraltisnov.cz pro vystavovatele“.
 • Přihazováním v aukci se zákazník zavazuje objednat vzorek za tuto cenu v případě, že se stane výhercem aukce.
 • Domluvení způsobu dopravy a platby je záležitostí mezi vystavovatelem a zákazníkem, nicméně se automaticky očekává, že v případě zaslání vzorku poštou či kurýrní službou bude náklady na dopravu hradit zákazník.
 • Odesláním objednávky dává zákazník pokyn k předání jeho kontaktních údajů vystavovateli. Kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, e-mail a telefon. Nepovinnou položkou je adresa, na kterou může být vzorek posléze zaslán. Jinému subjektu než vystavovateli zákazníkem objednaného vzorku nebudou jeho kontaktní údaje předány. Zákazník sleduje v popisu vzorku údaj označený „stát vystavovatele“. Objednáním vzorku z jiného státu než z České republiky dává zákazník pokyn k předání jeho kontaktních údajů vystavovateli z této země.
 • V případě, že po objednání vzorku zákazníka vystavovatel nekontaktuje, nemůže zákazník zprostředkování kontaktu vyžadovat od provozovatele webu.
 • V případě, že je zákazník po zakoupení vzorku inzerovaného prostřednictvím portálu emineraltisnov.cz s tímto vzorkem z jakéhokoli důvodu nespokojený, nemůže požadovat nápravu od portálu emineraltisnov.cz, je třeba komunikovat přímo s prodejcem. Zákazník ovšem bude informovat provozovatele webu a pokud jeho nespokojenost vyplývá z toho, že vystavovatel nerespektoval „podmínky užívání portálu emineraltisnov.cz pro vystavovatele“, vyvodí provozovatel pro vystavovatele příslušné důsledky.
 • Vystavovatel může požádat o blokování konkrétních zákazníků pro nákup jeho vzorků (např. z důvodu nespokojenosti se zákazníky, kteří objednávali vzorky a pak jejich nákup odmítli a podobně). Blokace je záležitostí daného vystavovatele a blokovaný zákazník nemůže požadovat zrušení jeho blokace po administrátorovi webu. Blokovaný zákazník může objednávat vzorky ostatních vystavovatelů, nicméně pokud bude jeho blokace žádána pěti a více vystavovateli, bude jeho účet zablokován zcela.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo zrušit nebo přerušit registraci zákazníka v případě, že nepostupuje v souladu s těmito podmínkami.

Podmínky užívání portálu emineraltisnov.cz pro vystavovatele

 • Portál bude vykazovat nulovou toleranci vůči nepoctivým vystavovatelům. Pokud dojde k zásadním prohřeškům vůči etice vystavovatele (například nedodání již zaplaceného vzorku, dodání vzorku který neodpovídá fotografiím, odmítnutí vrácení peněz za zakoupený vzorek, který má v popisu  a fotodokumentaci nepřiznané nedostatky), bude účet vystavovatele s okamžitou platností zablokován a jeho vzorky budou odstraněny ze systému.
 • Portál emineraltisnov.cz je profilován na prodej kvalitních vzorků. Přesto, že objektivní posouzení kvality i adekvátnosti ceny mineralogických vzorků není snadné, provozovatel portálu si vyhrazuje právo k odstranění vzorků v případě, že tuto podmínku evidentně nesplňují. Provozovatel si též vyhrazuje právo k ukončení nebo pozastavení registrace vystavovateli, který opakovaně nabízí k prodeji vzorky nevalné kvality. Na portálu mohou být nabízeny kvalitní broušené kameny, ne ovšem levné muglované polodrahokamy, šperky a bižuterie.
 • Vystavováním vzorku v aukci se vystavovatel zavazuje prodat vzorek za cenu nejvyšší nabídky (v případě, že byla překročena jím předem stanovená minimální cena). Vzorek v aukci tedy již vystavovatel nemůže prodávat jinou cestou než přes portál emineraltisnov.cz. Vystavovatel nesmí přihazovat ke svým vzorkům nebo objednávat svoje vzorky, ať již ze svého účtu, nebo v zastoupení. Takovýto prohřešek by vedl k okamžitému zrušení vystavovatelského účtu.
 • Účet vystavovatele je zároveň účtem zákaznickým (ne naopak). Vystavovatel tak může objednávat vzorky jiných vystavovatelů. V tom případě je chápán jako zákazník a musí konat v souladu s podmínkami užívání portálu emineraltisnov.cz pro zákazníky.
 • Údaje o vzorcích poskytované vystavovatelem musí být objektivní a úplné. Vystavovatel zejména upozorní na všechny vlastnosti vzorku potenciálně snižující jeho cenu (jako například lepení rozlomeného vzorku, formátování řezem, prasklina a podobně). Součístí informací o vzorku je fotodokumentace. Vzorek by měl být focen z více pohledů na několika fotografiích (včetně zadní strany), alespoň jedna fotografie by měla objektivně demonstrovat skutečnou velikost vzorku (nejlépe přiložením pravítka, lze ovšem použít i fotografii vzorku drženého v ruce a podobně). Údaje o velikosti a hmotnosti je nutno získat měřením, ne subjektivním odhadem.
 • Každý vystavovatel může do systému nahrát počet vzorků za poslední měsíc omezený podle jejich statusu. Prodané vzorky a vzorky v muzeu se do počtu nezapočítávají. Starší vzorky pak v systému mohou zůstat až do data jejich expirace (6 měsíců od vložení, neplatí pro aukce) a do limitu se také nezapočítávají. Vymazáním některého z vzorků vložených za poslední měsíc se vyvoří místo na vzorek nový.
 • Během vystavování vzorku může být vystavovatelem záznam o vzorku libovolně upravován a vzorek může být i odstraněn ze systému. V případě, že dojde k vypršení platnosti vzorku, je tento automaticky vyřazen z nabídky. Vystavovatel může takový vzorek do systému nahrát znovu standardní cestou. Tento bod se netýká vzorků v aukci, které po započetí aukce editovat nelze.
 • Vystavovatel neprodleně odstraní vzorek z nabídky v případě, kdy jej prodá jinou cestou než přes portál emineraltisnov.cz. Vzorek je možné buď vymazat, nebo jej (a to je preferovaná možnost) zařadit do kategorie „prodané vzorky“. Takový vzorek již není možné objednat, nezapočítává se do limitu počtu vzorků ani nefiguruje v objednávkách, které vystavovatel obdržel. Tento bod se netýká vzorků v aukci, které po započetí aukce nelze prodat jinou cestou než přes emineraltisnov.cz.
 • Vystavovatel může požádat o blokaci objednávek jeho vzorků konkrétními zákazníky (např. zákazníci kteří neodebírali objednané vzorky a podobně). Blokace se týká i přihazování v aukcích. Blokace se zařizuje emailem administrátorovi (O portálu -> kontakt). Pokud bude zákazník blokován pěti a více vystavovateli, bude jeho účet zablokován zcela.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo odstranit z nabídky vzorky, které nejsou v souladu s výše popsanými podmínkami.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo zrušit nebo přerušit registraci vystavovatele v případě, že nepostupuje v souladu s výše popsanými podmínkami.

Evidence a ochrana osobních údajů – GDPR

 • S veškerými osobními údaji osob registrovaných na portálu emineraltisnov.cz bude nakládáno v souladu se zákonem „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“ výhradně tak, jak je specifikováno v těchto podmínkách pro vystavovatele a zákazníky. Portál je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR pod číslem 00062591.
 • S osobními údaji bude nakládáno následujícím způsobem: Kontaktní údaje zákazníka budou předány pouze vystavovateli vzorku, který si zákazník objednal. Kontaktní údaje vystavovatele nebudou předány třetí osobě.
 • Informace o objednávkách na emineraltisnov.cz jsou archivovány po dobu posledních tří měsíců a budou poskytnuty příslušným orgánům státní správy v případě, že k tomu bude provozovatel portálu oficiální cestou vyzván.